Luật thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành

Like và chia sẻ bài viết
Luật Thủy lợi số 08/2014/QH14
Luật Thủy lợi

Các Nghị định hướng dẫn
- Nghị định 129/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
- Nghị định số 62/2018/NĐ-CP ngày 02/5/2018 Quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sàn phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 về quy đinh chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
- Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 về quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
- Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

Các Thông tư, Quyết định
- Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 về quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
- Thông tư số 73/2018/TT-BTC : Hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước
- Quyết định số 1050a/QĐ-BTC ngày 30/6/2018 về giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020

(Đang tiếp tục cập nhật...)
Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Đoàn Ngọc Tứ

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment