Báo cáo thực hiện nhiệm vụ ngành năm 2019

Like và chia sẻ bài viết
Lưu ý:
- Không chia sẻ tài liệu;
- Các báo cáo đề nghị gửi về Văn phòng Sở theo E-mail vp.sotnmt@laichau.gov.vn hoặc tudn.sotnmt@laichau.gov.vn
(Chuyên viên Đoàn Ngọc Tứ 0979.880.422; 0969.880.422)

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 (thời hạn trước 20/9/2019)
Kế hoạch 05 năm 2016-2020 của Sở (số 678/BC-STNMT ngày 14/10/2014)
Báo cáo các năm 2016-2017-2018 và 9 tháng 2019 của Sở
Báo cáo giữa kỳ 2016-2020 của Sở (số 528/BC-STNMT ngày 04/6/2018)
Hướng dẫn báo cáo của UBND tỉnh

Kế hoạch năm 2019 ngành TNMT (Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019)
Kế hoạch số 74/KH-STNMT ngày 28/01/2019
Kế hoạch số 85/KH- UBND ngày 21/01/2019
Quyết định số 12/QĐ-BTNMT ngày 02/01/2019)
Chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh (Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 28/12/2018)

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tháng 8, kế hoạch tháng 9 năm 2019 (thời hạn trước 10/8/2019)
Thông báo kết luận giao ban tháng 6 năm 2019 của Giám đốc Sở (số 637/TB-STNMT ngày 11/7/2019)

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tháng 7, kế hoạch tháng 8 năm 2019
Báo cáo của Sở (số 627/BC-STNMT ngày 09/7/2019)
Báo cáo của các phòng, đơn vị, phòng TNMT và TTPTQĐ
Thông báo kết luận giao ban tháng 6 năm 2019 của Giám đốc Sở (số 637/TB-STNMT ngày 11/7/2019)

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019
Báo cáo của Sở (số 510/BC-STNMT ngày 07/6/2019)
Báo cáo của các phòng, đơn vị, phòng TNMT và TTPTQĐ
Thông báo kết luận giao ban tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Sở

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tháng 5, kế hoạch tháng 6 năm 2019
Báo cáo của Sở (số 353/BC-STNMT ngày 04/5/2019)
Báo cáo của các phòng, đơn vị, phòng TNMT và TTPTQĐ
Thông báo kết luận giao ban tháng 4 năm 2019 của Giám đốc Sở

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tháng 4, kế hoạch tháng 5 năm 2019
Báo cáo của Sở (số 265/BC-STNMT ngày 10/4/2019)
Báo cáo của các phòng, đơn vị, phòng TNMT và TTPTQĐ

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường Quý I, kế hoạch Quý II năm 2019
Báo cáo của Sở (số 149/BC-STNMT ngày 11/3/2019)
Báo cáo của các phòng, đơn vị, phòng TNMT và TTPTQĐ

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tháng 2, kế hoạch tháng 3 năm 2019
Báo cáo của Sở (số 98/BC-STNMT ngày 18/02/2019)
Báo cáo của các phòng, đơn vị, phòng TNMT và TTPTQĐ

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tháng 1, kế hoạch tháng 2 năm 2019
Báo cáo của Sở (số 45/BC-STNMT ngày 18/01/2019)
Báo cáo của các phòng, đơn vị, phòng TNMT và TTPTQĐ

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường năm 2018, kế hoạch năm 2019 (báo cáo chính thức)
Báo cáo của Sở (số 131/BC-STNMT ngày 01/3/2019)
Báo cáo của các phòng, đơn vị, phòng TNMT và TTPTQĐ

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tháng 12 năm 2018, kế hoạch tháng 01 năm 2019
Báo cáo của Sở (số 1208/BC-STNMT ngày 21/12/2018)
Báo cáo của các phòng, đơn vị, phòng TNMT và TTPTQĐ

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tháng 11, kế hoạch tháng 12 năm 2018
Báo cáo của Sở (số 1077/BC-STNMT ngày 19/11/2018)
Báo cáo của các phòng, đơn vị, phòng TNMT và TTPTQĐ

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường năm 2018, kế hoạch tháng năm 2019 (Báo cáo sơ bộ)
Báo cáo của Sở (số 1006/BC-STNMT ngày 29/10/2018)
Báo cáo của các phòng, đơn vị, phòng TNMT và TTPTQĐ

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tháng 10, kế hoạch tháng 11 năm 2018
Báo cáo của Sở (số 974/BC-STNMT ngày 16/10/2018)
Báo cáo của các phòng, đơn vị, phòng TNMT và TTPTQĐ

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2018
Báo cáo của Sở (số 858/BC-STNMT ngày 06/9/2018)
Báo cáo của các phòng, đơn vị, phòng TNMT và TTPTQĐ

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tháng 8, kế hoạch tháng 9 năm 2018
Báo cáo của Sở (số 786/BC-STNMT ngày 15/8/2018)
Báo cáo của các phòng, đơn vị, phòng TNMT và TTPTQĐ

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tháng 7, kế hoạch tháng 8 năm 2018
Báo cáo của Sở (số 689/BC-STNMT ngày 18/7/2018)
Báo cáo của các phòng, đơn vị, phòng TNMT và TTPTQĐ

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
Báo cáo của Sở (số 527/BC-STNMT ngày 04/6/2018)
Báo cáo của các phòng, đơn vị, phòng TNMT và TTPTQĐ

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tháng 5, kế hoạch tháng 6 năm 2018
Báo cáo của Sở (số 444/BC-STNMT ngày 16/5/2018)
Báo cáo của các phòng, đơn vị, phòng TNMT và TTPTQĐ

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tháng 4, kế hoạch tháng 5 năm 2018
Báo cáo của Sở (số 326/BC-STNMT ngày 17/4/2018)
Báo cáo của các phòng, đơn vị, phòng TNMT và TTPTQĐ

Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường qúy I, phương hướng nhiệm vụ qúy II năm 2018
Báo cáo của Sở (số 198/BC-STNMT ngày 08/3/2018)
Báo cáo của các phòng, đơn vị, phòng TNMT và TTPTQĐ

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tháng 2, kế hoạch tháng 3 năm 2018
Báo cáo của Sở (số 146/BC-STNMT ngày 09/02/2018)
Báo cáo của các phòng, đơn vị, phòng TNMT và TTPTQĐ

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tháng 1, kế hoạch tháng 2 năm 2018
Báo cáo của Sở (số 63/BC-STNMT ngày 18/01/2018)
Báo cáo của các phòng, đơn vị, phòng TNMT và TTPTQĐ

(Đang cập nhật tiếp...)
Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Đoàn Ngọc Tứ

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment