Code add-ins nội suy một chiều, hai chiều cho excel.

Like và chia sẻ bài viết
Code add-ins nội suy một chiều, hai chiều cho excel.
Toàn bộ code VB tạo add-ins nội suy một chiều phương ngang (N1N), nội suy một chiều phương đứng (N1D) và nội suy hai chiều N2C cho excel. Để sử dụng luôn tải file tại đây (pass thuyloivn.com)

Function N1N(vungtra As Range, X As Double, cot As Integer) As Double
'ham noi suy 1 chieu phuong ngang
Dim ktra As Boolean
Dim i As Integer
Dim x1 As Double, x2 As Double, y1 As Double, y2 As Double
    For i = 1 To vungtra.Cells.Count
    kiemtra = False
        If vungtra.Cells(i, 1) <= X And vungtra.Cells(i + 1, 1) > X Then
            x1 = vungtra.Cells(i, 1)
            x2 = vungtra.Cells(i + 1, 1)
            y1 = vungtra.Cells(i, cot)
            y2 = vungtra.Cells(i + 1, cot)
            N1N = (y2 - y1) * (X - x1) / (x2 - x1) + y1
            ktra = True
        Exit For
        End If
    Next i
If ktra = False Then
If MsgBox("www.thuyloivn.com: Gia tri can tim ko nam trong bang tra", vbOKOnly, "ThS. Doan Ngoc Tu") = vbOK Then
End
End If
Exit Function
End If
End Function

Function N1D(vungtra As Range, Y As Double, hang As Integer) As Double
'ham noi suy 1 chieu phuong dung
Dim ktra As Boolean
Dim i As Integer
Dim x1 As Double, x2 As Double, y1 As Double, y2 As Double
    For j = 1 To vungtra.Cells.Count
    kiemtra = False
        If vungtra.Cells(1, j) <= Y And vungtra.Cells(1, 1 + j) > Y Then
            y1 = vungtra.Cells(1, j)
            y2 = vungtra.Cells(1, j + 1)
            x1 = vungtra.Cells(hang, j)
            x2 = vungtra.Cells(hang + 1, j)
            N1D = (x2 - x1) * (Y - y1) / (y2 - y1) + x1
            ktra = True
        Exit For
        End If
    Next j
If ktra = False Then
If MsgBox("www.thuyloivn.com: Gia tri can tim ko nam trong bang tra", vbOKOnly, "ThS. Doan Ngoc Tu") = vbOK Then
End
End If
Exit Function
End If
End Function

Function N2C(vungtra As Range, X As Double, Y As Double) As Double
'ham noi suy 2 chieu
Dim ktra As Boolean
Dim i As Integer, j As Integer
Dim x1 As Double, x2 As Double, y1 As Double, y2 As Double
Dim a11 As Double, a12 As Double, a21 As Double, a22 As Double
Dim t1 As Double, t2 As Double
For j = 2 To vungtra.Cells.Count

    If vungtra.Cells(1, j) <= Y And vungtra.Cells(1, j + 1) > Y Then
            y1 = vungtra.Cells(1, j)
            y2 = vungtra.Cells(1, j + 1)
            For i = 2 To vungtra.Cells.Count
            ktra = False
                If (vungtra.Cells(i, 1) <= X And vungtra.Cells(i + 1, 1) > X) Then
                    x1 = vungtra.Cells(i, 1)
                    x2 = vungtra.Cells(i + 1, 1)
                    a11 = vungtra.Cells(i, j)
                    a12 = vungtra.Cells(i, j + 1)
                    a21 = vungtra.Cells(i + 1, j)
                    a22 = vungtra.Cells(i + 1, j + 1)
                    t1 = (a12 - a11) * (Y - y1) / (y2 - y1) + a11
                    t2 = (a22 - a21) * (Y - y1) / (y2 - y1) + a21
                    N2C = (t2 - t1) * (X - x1) / (x2 - x1) + t1
                Exit For
                End If
            Next i
            ktra = True
    Exit For
    End If
Next j

If ktra = False Then
If MsgBox("www.thuyloivn.com: Gia tri can tim ko nam trong bang tra", vbOKOnly, "ThS. Doan Ngoc Tu") = vbOK Then
End
End If
Exit Function
End If
End Function
Đoàn Ngọc Tứ
Viết và chia sẻ bình luận: Like để cập nhật các bài viết qua facebook. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, ủng hộ!

About Đoàn Ngọc Tứ

Đoàn Ngọc Tứ chào mừng bạn tới với website và cảm ơn bạn đã ủng hộ trang này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment